Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Използвани дефиниции: 

www.fedefee.com е уебсайт на  дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206827311 като „Бутикови бижута С любов“ ЕООД. Данните за контакт с   www.fedefee.com са следните: електронна поща: bjewelrywithlove@gmail.com „УЕБСАЙТ“ – всяка интернет страница, публикувана на домейна http://www.fedefee.com/, както и на каквито и да било поддомейни на последния.  Уебсайтът е собственост и се управлява от  „Бутикови бижута С любов“ ЕООД.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ – всяко физическо лице, което използва Уебсайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува  и извършва всякакви други действия чрез него. 

Глава Първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Бутикови бижута С любов“ ЕООД и Ползвателя, които възникват от или във връзка с ползването на Уебсайта, както и във връзка с покупко-продажбата на Продукти и Услуги от електронния магазин www.fedefee.com

Чл. 2. Дейността на www.fedefee.com попада под обхвата на надзора на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни. 

Чл. 3. Поставяйки отметка в полето „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия“ при регистрация, както и при извършване на поръчка без регистрация, Ползвателят приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. 

Чл. 4. Използването на Уебсайта, включително, но не само осъществяването на достъп до, посещаването или разглеждането на съдържанието му или на услугите и покупката на Продукти, се осъществяват в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия.

Чл. 5. Всяко дееспособно физическо лице, което съгласно приложимото законодателство може да сключва договори за покупко – продажба с обвързващо действие, може да стане Ползвател по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 6. Ползвателите на Уебсайта могат да закупуват стоките и услугите, предлагани на www.fedefee.com посредством подаване на директна поръчка или извършване на регистрация и впоследствие подаване на поръчка за закупуване на определени продукти и услуги. 

Чл. 7. Ползвателят се задължава да предоставя достоверни, точни и актуални данни. В случай на последващи промени в предоставените данни Ползвателят следва незабавно да обнови тази информация чрез формуляра „Редакция на данните в профила“, достъпен на Уебсайта.

Чл. 8. След като формулярът за регистрация бъде попълнен надлежно и след като Ползвателят се е съгласил с приложението на настоящите Общи условия, както е предвидено в чл. 4 по-горе, се създава профилът на Ползвателя и Ползвателят автоматично влиза в Уебсайта. При създаването на профила на Ползвателя се сключва договор за ползване на Уебсайта между Ползвателя и„Бутикови бижута С любов“ ЕООД.

Чл. 9. (1) В момента, в който Ползвателят създаде профил, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини, чрез формуляра „Записване за известяване“, достъпен в Профила. Чрез Бюлетина, Ползвателят ще получава информация на предоставения от него електронен адрес за провеждане на кампании, текущи отстъпки и различни видове промоции, специални оферти, както и съобщения за продукти, добавени в кошницата за пазаруване на Ползвателя, но незакупени за определен период от време и др. 

(2) Отказа си от получаване на Бюлетин Ползвателят може да изрази по всяко време, чрез формуляра „Отписване за известяване“, достъпен в профила.

(3) Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор за покупко-продажба.

Чл. 13. www.fedefee.com изпълнява поръчките за стоки и услуги на Ползвателите, доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Глава Втора 

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките и услугите, предлагани на Уебсайта чрез интерфейса, достъпен на Уебсайта. 

(2) По силата на сключения с ползвателите договор за покупко-продажба на стоки и услуги,  www.fedefee.com се задължава да прехвърли собствеността на избрани от Ползвателя стоки и услуги и да му ги достави. 

Чл. 11. Съществените характеристики на всички стоки и услуги се представят в описанието им в съответната секция на Уебсайта, към която спадат. Ползвателят може да прави поръчки за покупка единствено посредством Уебсайта.

Чл. 12. (1) За да направи поръчка за закупуване на персонализиран продукт и услуга, Ползвателят избира съответния продукт от различните секции в Уебсайта, като добавя собствени снимки и собствен текст и добавя избрания Продукт в Кошницата за пазаруване чрез натискане на бутона „Купи“. Продуктът остава в кошницата за пазаруване на Ползвателя до подаване на поръчката за неговото закупуване.

(2) При поръчка на продукт със снимки и текстове, изпратени от Ползвателя, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимките и текстовете, ако те са собственост на трета страна и www.fedefee.com не носи отговорност при предявяване на претенции от трети страни. www.fedefee.com е само Изпълнител и не носи отговорност за качените от Ползвателя снимки и текстове при поръчка на персонализиран продукт.

Ползвателят посочва данни и адрес, необходими за извършване на доставката на стоката и услугата или избира измежду вече въведените данни в своя профил. 

(3) Ползвателят избира един от възможните начини на плащане, както са описани по–подробно в чл. 21 по–долу.

(4) Ползвателят потвърждава своята поръчка чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ“. С това действие Ползвателят подава своята поръчка.

Чл. 13. Договорът за покупко – продажба се смята сключен от момента на подаване на поръчката от Ползвателя, чрез натискане на бутона „Потвърди“. Подаването на поръчката подлежи на потвърждение от страна на www.fedefee.com чрез имейл, който съдържа адреса за доставка и другите данни, необходими за изпълнение на поръчката.

Чл. 14. С подаването на своята поръчка за покупка, Ползвателят се съгласява, че настоящите Общи условия, достъпни на Уебсайта, се прилагат към тази поръчка и следователно, представляват неразделна част от сключения договор за покупко – продажба. Информация относно всяка подадена поръчка за покупка се съхранява в профила на Ползвателя.

Чл. 15. Договорът за покупко – продажба се сключва на български език. 

Чл. 16. Ползвателят се съгласява, че www.fedefee.com има право да се свързва с него/нея чрез изпращане на имейл или по друг начин, във връзка с потвърждаването или с други обстоятелства, отнасящи се до изпълнението на който и да било договор за покупко – продажба, сключен съгласно тези Общи условия

Глава Трета 

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Чл. 17. Цените на Продуктите и Услугите, предлагани на Уебсайта са представени в български лева и са посочени към описанието и информацията за съответната стока и услуга, представена в съответната секция, в която се намира стоката и включват всички останали данъци и такси, които се изискват по силата на закона. Крайните цени не включват разноските по транспорт и доставка на стоката.

Чл. 18. www.fedefee.com  си запазва правото да променя цените на Продуктите по всяко време. Такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Цената, посочена към момента на подаване е финалната цена, спрямо която ще бъде изпълнена поръчката. 

Чл. 19. (1) www.fedefee.com може да предоставя отстъпки за продуктите и услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми – промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание, участие в кампания или клиентско прoучване.

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока и услуга.

(3) Информация относно приложимите отстъпки, които Ползвателят може да получи в случаите, посочени по ал. 1 е достъпна на Уебсайта.

(4) Ползвателят няма право към нито един момент да изисква изплащане на стойността на получени отстъпки, включително след прекратяване на договора за ползване на Уебсайта, независимо от основанието за прекратяване.

(5) Ползвателят няма право да прехвърля получените отстъпки на друг/други Ползватели.

Чл. 20. Цената на доставката се изчислява автоматично, в зависимост от теглото на направената поръчка и стойността на наложения платеж, и се посочва на Ползвателя преди подаване на поръчката. 

Чл. 21. (1) Цената, която се дължи по всеки Договор за покупко – продажба се заплаща с наложен платеж – Пощенски Паричен Превод

Глава Четвърта 

ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

Чл. 22. (1) Доставката на продуктите съгласно подадена поръчка се извършва чрез куриер на адреса за доставка, посочен при подаване на поръчката. Промяна на адреса за доставка може да се прави до 12:00 ч. на деня, следващ деня на подаване на поръчката чрез изпращане на съобщение с посочване на новия адрес за доставка на електронния адрес или телефона за контакт с www.fedefee.com.

(2) Срокът за доставка на всеки Продукт, поръчан от Ползвателя, е между 2 (два) и 7 (седем) работни дни, считано от деня, следващ деня на подаване на поръчката.

(3) Пратките се изпращат между втория и четвъртия работен ден след получаване на поръчката или след извършване на плащането. Може да се наложи допълнително време за обработка на поръчките и за извършването на доставка, в натоварени периоди или при по-сложни за изпълнение поръчки, като Ползвателят ще бъде уведомяван непосредствено след подаване на поръчката за всякакво възможно забавяне извън срока по ал. 2.

(4) Персонализирани продукти с Ваши снимки и текстове не могат да бъдат върнати това е изрично регламентирано в Закона за защита на потребителите (чл. 57, т. 3). Съгласно посочената разпоредба – стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; в т. ч. персонализирани подаръци, аксесоари, бижута, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента не подлежат на връщане от клиента.

(5) Ако по някаква причина лицето на адреса за доставка откаже да приеме доставката на продуктите, то тогава Ползвателят дължи заплащането на такса за връщане на Продуктите и такса повторно доставяне на друг адрес, посочен от него.

(6) www.fedefee.com не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на доставката на Продукта, настъпило само и единствено по вина на Ползвателя и/или поради неверни, непълни или неточни данни за доставка, предоставени от Ползвателя.

Глава Пета

РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 23. При поръчка на продукт със снимки и текстове, изпратени от Ползвателя, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимките и текстовете, ако те са собственост на трета страна и www.fedefee.com не носи отговорност при предявяване на претенции от трети страни. www.fedefee.com е само Изпълнител и не носи отговорност за качените от Ползвателя снимки и текстове при поръчка на персонализиран продукт.

 Ползвателят посочва данни и адрес, необходими за извършване на доставката на стоката и услугата или избира измежду вече въведените данни в своя профил. 

Глава Шеста

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. 

(2) Правото на отказ не се прилага в случаите по чл. 57 от Закона за защита на потребителите. Според чл. 57 от 3ЗП правото на отказ на потребителя от договора не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, в случая когато закупеният продукт е ПЕРСОНАЛИЗИРАН. ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ продукти могат да бъдат върнати/заменени единствено при констатация на допусната грешка от страна на www.fedefee.com в персонализирането /грешно изписано или объркано име/, както и дефектен или объркан артикул, до 48 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача. При допусната грешка от страна на КЛИЕНТ, при изписване на персонализацията, www.fedefee.com  НЕ носи отговорност!

 (3) В случай, че www.fedefee.com не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информацията за правото на отказ на Ползвателя, определена в чл. 51 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок от една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в срок от една година от получаване на стоката, Ползвателят може да упражни правото си на отказ по този член в срок от 14 дни, считано от получаване на информацията за право на отказ.

(4) За да упражни правото си по този член, Ползвателят трябва да уведоми писмено www.fedefee.com за решението си да се откаже от договора, като попълни формуляра „Връщане на продукти“, достъпен на Уебсайта. Ползвателят следва да индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, имена и електронен адрес на Ползвателя, направил поръчката, дата на подаване на поръчката и имена на лицето, приело доставката,  адрес и дата на доставката. Уведомление, което е изпратено преди изтичане на крайния срок, се счита за предоставено в срок.

(5) Ползвателят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на www.fedefee.com или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора. В случай че Ползвателят не изпълни задължението си по предходното изречение, без да уведоми www.fedefee.com за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. 

(6) Ползвателят е длъжен да върне стоките съгласно предходната алинея в непроменено състояние и за своя сметка до адрес на куриерска фирма Еконт, зададен от www.fedefee.com. Ползвателят трябва да върне стоките в количеството и качеството, в което ги е получил. Стоките трябва да са придружени от всички части, принадлежности, указания, условия за ползване и други сходни документи (с изключение на доказателство за покупката), които Ползвателят е получил с тях, и оригиналната опаковка. 

(7) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора, www.fedefee.com възстановява всички суми, получени от Ползвателя съгласно договора за покупко-продажба, без разходите за доставка и доставката по връщане, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора съгласно ал. 4. Възстановяване на сумите се извършва по банков път. В уведомлението за упражняване правото на отказ Ползвателят трябва да предостави данни за банкова сметка, по която желае да бъдат възстановени платените суми: търговска банка, титуляр на банкова сметка и IBAN. www.fedefee.com има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя, докато не получи Стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Ползвателят се задължава да съхранява получените от www.fedefee.com стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(9) Запазваме си правото да откажем връщане на артикули, които не са в първоначалното си състояние.

Чл.  25.  Договорът  между  Ползвателя  и  www.fedefee.com  се прекратява в следните случаи:

  1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
  3. едностранно, с писмено предизвестие от 14 дни от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията по договора на другата страна;
  4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  5. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 24.
  6. Договорът за покупко – продажба се прекратява автоматично без да е необходимо да се изпраща уведомление за това, в случай, че избраният начин за плащане е чрез системата EasyPay, или чрез извършване на банков превод и Ползвателят не плати дължимата по договора сума в срока, посочен в чл. 21 по-горе.
  7. www.fedefee.com има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Глава Седма

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 26. (1)www.fedefee.com  предприема необходимите мерки за защита на личните данни  на Ползвателя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. 

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, www.fedefee.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или при редакция на профила съгласно чл. 10. 

(3)  www.fedefee.com   приема и обявява на Уебсайта Правила за защита на личните данни в секция Поверителност.

(4) Ползвателят се съгласява, че www.fedefee.com   има право да обработва личните му данни съгласно Правилата за защита на личните данни.

Чл. 27. (1) Вашите Права над Вашите Лични Данни съгласно General Data Protection Regulation (GDPR): в секция Поверителност.

 (2) В случай, че Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, той/тя следва да заяви нейната промяна чрез формуляра „Забравена парола“, достъпен на Уебсайта. 

Глава Осма

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 28. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от www.fedefee.com  , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Уебсайта, които имат регистрация.

(2) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Ползвателят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Ползвателят упражнява правото си по тази алинея, като изпраща до www.fedefee.com   писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1. 

(3) www.fedefee.com   и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от www.fedefee.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.

(4) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на www.fedefee.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията или при редакция на профила съгласно чл. 10. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(5) Ползвателите, които подават поръчки без регистрация приемат новите/изменените общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

(6) Настоящите Общи условия, заедно с всички последващи техни изменения се публикуват в секцията „Общи условия“ на следния интернет адрес: www.fedefee.com  

Глава Девета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Нито www.fedefee.com, нито Ползвателят носят отговорност за неизпълнение на своите задължения по договора за ползване на Уебсайта или който и да било Договор за покупко – продажба, в случай че неизпълнението се дължи на непреодолима сила (форс мажор). Страната, която е засегната от съответните форсмажорни обстоятелства, е длъжна незабавно да уведоми другата страна за въпросните обстоятелства и да предприеме разумни мерки, за да сведе до минимум вредите и загубите, причинени вследствие на тях. В случай че действието на непреодолима сила (форс мажор) продължи повече от 30 (тридесет) календарни дни, всяка страна има право да прекрати съответния договор, без да дължи никакви обезщетения за това.

Чл. 30. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, www.fedefee.com има право временно да ограничава или преустановява достъпа до Уебсайта, съответно до предлаганите на Уебсайта Стоки и да преустановява възможността за подаване на поръчки. В тези случаи www.fedefee.com е длъжно своевременно да възстанови предоставянето на услугите след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването. 

Чл. 31. (1) Всички писмени уведомления, които подлежат на връчване по силата на настоящите Общи условия, се предоставят лично или се изпращат чрез електронна поща, по куриер или по пощата с обратна разписка. Освен ако в настоящите Общи условия не е предвидено друго, всички подобни уведомления или други съобщения се считат връчени в същия ден, в който са изпратени чрез електронна поща, или на датата, в която действително са получени от своя адресат, когато са изпратени с куриер или съответно, на датата, посочена на обратната разписка, когато са изпратени по пощата.

(2) www.fedefee.com си запазва правото да не отговаря на всички искания или други съобщения, изпратени му от страна на Ползвателите, доколкото това не се изисква съгласно настоящите Общи условия.

(3) Всички съобщения и/или друга комуникация, изпратени от www.fedefee.com  по реда на настоящите Общи условия, се изпращат в съответствие с информацията за контакти на Ползвателя, предоставена от него/нея за целите на регистрацията или за целите на подаване на поръчка без регистрация, и съобразно последващите изменения и допълнения на предоставената информацията за контакти.

Чл. 32. www.fedefee.com   използва „Бисквитки“, за да улесни използването на Уебсайта и услугите от страна на Ползвателя. Използването на „бисквитки“ се урежда по-подробно в Политиката за използване на „бисквитки“, достъпна на Уебсайта.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договора за покупко-продажба, се прилагат законите на Република България.

Чл. 35. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта http:// www.fedefee.com/ (включително наличните бази данни), които са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на www.fedefee.com или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на www.fedefee.com, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Ползвателя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Ползвателят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта.

Чл. 36. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите и при съответното приложение на разпоредбите на чл. 181а и следващите от Закона за защита на потребителите за алтернативно разрешаване на спорове. Орган за алтернативно разрешаване на спорове, възникнали между www.fedefee.com и Ползватели на Уебсайта са Общите помирителни комисии към КЗП, с район на действие съответната област в страната. Информация за съответните помирителни комисии е достъпна на интернет страница www.kzp.bg. Адресът на електронната платформа за подаване на жалби и решаване на потребителски спорове е: http://ec.europa.eu/odr. 

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 12.02.2024 г.

 Авторски права

При поръчка на продукт със снимка/и, изпратена/и от клиента, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимката/те, ако те са собственост на трета странаwww.fedefee.com е само Изпълнител и не носи отговорност за качени от клиентите снимки при поръчка на персонализиран продукт.