Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Данни за администратора на лични данни

Бутикови бижута С любов ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206827311, със седалище: България, гр. София, ж.к. Надежда, бл. 302, вх. В, ет. 7, ап. 64 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“). Интернет страницата https://www.fedefee.com се притежава и управлява от Бутикови бижута С любов ЕООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД. Данни за контакт с администратора: Тел.: +359 884261769 Имейл: bjewelrywithlove@gmail.com

Цел

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които Бутикови бижута С любов ЕООД в качеството си на администратор обработва лични данни на потребители на сайта на дружеството и на националния телефон на потребителя, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Бутикови бижута С любов ЕООД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.
В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Бутикови бижута С любов ЕООД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

Принципи на обработване. Правно основание.

Защитата на личните данни е приоритет на Бутикови бижута С любов ЕООД. Бутикови бижута С любов ЕООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. Бутикови бижута С любов ЕООД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД. Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Бутикови бижута С любов ЕООД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи. Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Бутикови бижута С любов ЕООД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно Бутикови бижута С любов ЕООД да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник. Бутикови бижута С любов ЕООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

 

Цели за обработване на лични данни

Бутикови бижута С любов ЕООД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му. Бутикови бижута С любов ЕООД обработва лични данни на потребители на сайта и на телефон на дружеството, когато чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез телефона е подадено запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител. Обработването на лични данни е с цел:

  • Бутикови бижута С любов ЕООД да отговори и предприемане действия по подаденото запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител;
  • Бутикови бижута С любов ЕООД да поддържа отчетност относно подадените запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребители, вкл. за целите на контрол и надзор от страна на публични органи и производствата пред тях.
    Със съгласие на потребителя, или когато е допустимо по закон, Бутикови бижута С любов ЕООД може да използва личните данни на потребители, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини и оферти. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.

 

Категории обработвани лични данни

Бутикови бижута С любов ЕООД обработва следните категории лични данни на следните лица – потребители на сайта и на националния телефон на дружеството:

  • За физически лица, които са подали запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал Бутикови бижута С любов ЕООД обработва личните данни, които самият потребител доброволно е посочил във формата за контакт, телефонния разговор, имейла или друга кореспонденция с дружеството (и така е дал съгласие за обработването им). Дружеството изисква от потребителя име, телефон и адрес за връзка като минимум за извършване на проверка и изготвяне на отговор до потребителя. Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Бутикови бижута С любов ЕООД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в съответното запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал.

 

Мерки за сигурност

Бутикови бижута С любов ЕООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни. Всички представители и служители на Бутикови бижута С любов ЕООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни. Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Бутикови бижута С любов ЕООД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя Бутикови бижута С любов ЕООД мoже да предоставя личните данни на тези потребители на: (а) служители на дружеството в отдела му по контрол на качеството и отдел „Маркетинг“; (2) служители на дружеството на мениджърски позиции, а именно директор на производствен отдел, директор на търговски отдел, директор на логистичен отдел и съответния регионален търговски мениджър, според случая; (3) външни консултанти на дружеството с оглед защита на легитимните му интереси; (4) държавни органи при упражняване на техни правомощия и за целите на съответните производства пред тези органи. За случаите, в които Бутикови бижута С любов ЕООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

 

Срокове за съхранение

Бутикови бижута С любов ЕООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок. Бутикови бижута С любов ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени оплаквания, рекламации, жалби и други сигнали относно продукти на дружеството незабавно след изтичане на законовите срокове за извършване на проверки от административен орган, за налагане на санкции за спазване на законодателството, вкл. това по защита на потребителите и защита на конкуренцията, и за предяваване на правни (съдебни/извънсъдебни) претенции от страна на потребител срещу дружеството. Бутикови бижута С любов ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени запитвания от потребители относно продукти на дружеството не по-късно от 6 месеца от приключване на кореспонденцията с потребителя по запитването.

Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от Бутикови бижута С любов ЕООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от Бутикови бижута С любов ЕООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни. Бутикови бижута С любов ЕООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

 

Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 12/02/2024 г. Бутикови бижута С любов ЕООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка Бутикови бижута С любов ЕООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.